Šta je

VERACITY?

VERACITY je precizan, bezbjedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje hromozomskih aneuploidija u trudnoćama sa jednim djetetom ili blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti od 10. nedjelje trudnoće. Test je siguran za majku i bebu, jer je potreban samo mali uzorak majčine krvi. Senzitivnost i specifičnost VERACITY-a dokazani su u tri kliničke studije validacije.

Zbog čega su Veracity i VERAgene

PRAVI IZBOR ZA VAS?

Šta otkriva VERACITY / VERAgene?

Autozomne aneuplodije

trizomija 21

DAUNOV SINDROM

Dodatna kopija 21. hromozoma
Učestalost: 1 prema 700

trizomija 18

EDVARDSOV SINDROM

Dodatna kopija 18. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

trizomija 13

PATAU SINDROM

Dodatna kopija 13. hromozoma
Učestalost: 1 prema 16.000

Aneuploidije polnih hromozoma (samo za trudnoće sa jednom bebom)

Monozomija_X

TARNEROV SINDROM

Nedostatak jednog X hromozoma
Učestalost: 1 prema 2.000 kod ženske djece

Trizomija_X

TROSTRUKI X SINDROM

Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod ženske djece

xxy hromozomi prenatalni test

KLINEFELTEROV SINDROM

Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške djece

xxy prenatalni test

DŽEJKOBSOV SINDROM

Dodatna kopija Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške djece

xxyy sindrom

XXYY SINDROM

Višak X i Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 17.000 kod muške djece

Mikrodelecije (čak i za blizanačke trudnoće)

22.q_11-2

DIDŽORDŽOV SINDROM
Nedostatak dijela 22. hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000

slika2

MIKRODELECIONI SINDROM

Nedostatak dijela 1. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

prenatalni test

SMIT MAGENISOV SINDROM

Nedostatak dijela 17. hromozoma
Učestalost: 1 prema 15.000

4p16-3

VOLF HIRSHORNOV SINDROM

Nedostatak dijela 4. hromozoma
Učestalost: 1 prema 50.000

pol bebe

DJEČAK ILI DJEVOJČICA

Šta je FETALNA FRAKCIJA?

Majčina krv sadrži sopstvenu i fetalnu (bebinu) slobodnu DNA (cfDNA). Bebina cfDNA cirkuliše u krvotoku majke u formi malih fragmenata i pouzdano se detektuje u cirkulaciji već poslije 7. gestacijske nedjelje (od ukupne količine DNA koja je prisutna u krvotoku majke 2-20% je fetalnog porijekla). Minimum od 4% cfDNA validan za dijagnostiku dostigne se uglavnom posle 10. gestacijske nedjelje kod jednoplodnih trudnoća. Koncentracija cfDNA povećava se sa starošću trudnoće, a nekoliko sati nakon porođaja postaje nemjerljiva.Upravo zato je moguća tvrdnja da je cfDNA u trenutnoj trudnoći cfDNA određenog ploda, a ne genetski materijal iz prethodnih trudnoća.

Šta utiče na

FETALNU FRAKCIJU?

BMI MAJKE:

– veći BMI majke znači nižu fetalnu frakciju;
– žene teže od 100 kg imaju nižu fetalnu frakciju za 10%.

VELIČINA PLACENTE:

– broj ćelija je srazmjeran veličini placente;
– cfDNK oslobađa se iz ćelija placente, tj. iz ćelija trofoblasta koje prolaze kroz proces apoptoze.

ANEUPLOIDIJE:

– fetalna frakcija je smanjena u trudnoćama sa trizomijama 13 i 18;
– fetalna frakcija je povećana u trudnoćama sa trizomijom 21.

pouzdan

Kad je rezultat prenatalnog testa POUZDAN?

Ako procenat fetalne DNK bebe nije izmjeren i napisan na izvještaju prenatalnog testa, tačnost individualnih rezultata je nepoznata. Ako je prisutno veoma malo fetalne DNK, analiza se bazira na DNK majke i dovodi do:

 • muški pol se greškom izvještava kao ženski
 • povećava se rizik od lažno negativnih rezultata
 • pouzdanost za otkrivanje homozomopatija se smanjuje, a povećava se vjerovatnoća za nastanak lažno pozitivnih rezultata na 1,5%, odnosno 2,1%

Sve laboratorije moraju da uključe jasno i vidljivo izvještavanje fetalne frakcije na izvještajima prenatalnog testa. Prema svjetskim zdravstvenim vodičima potrebno je minimalno 4% bebine DNK u krvi majke, da bi izvještaj bio pouzdan. Sve laboratorije koje izdaju nalaze sa manje od 4% bebine DNK, priznaju da kod takvih nalaze ne mogu da garantuju tačnost istih.

Veracity precizno mjeri FETALNU FRAKCIJU

Za razliku od drugih testova koji vrše procjenu fetalne frakcije, VERACITY zahvaljujući najnaprednijoj patentiranoj tehnologiji precizno mjeri udio bebine DNK u krvi majke. Drugi testovi izvještavaju tako što za vrijednost fetalne frakcije uzimaju srednju vrjednost sa krive, odnosno najveći prepoznati udio DNK u toku analize. Ovo dovodi do mogućnosti greške do čak 95%. VERACITY za razliku od njih, za vrijednost fetalne frakcije uzima upravo najnižu vrjednost sa krive, čime se mogućnost greške maksimalno smanjuje. Druga kontrolna tačka je to što patentiranom metodom, VERACITY broji udio fragmenata bebine DNK u ukupnom genetskom materijalu, te je izvještaj fetalne frakcije baziran isključivo na zaista pronađenoj bebinoj DNK.Ovo je izuzetno važno, jer loša procjena udjela bebine DNK dovodi do nepouzdanih rezultata, dok sa preciznim mjerenjem i sigurnim izvještajem o bebinoj DNK osiguravamo najmanji procenat lažno pozitivnih rezultata i pouzdanost od 99,99%

fetalna_frakcija_veracity
fetalna_frakcija_veracity_2

Zašto je Veracity test

NAJBOLJI IZBOR ZA
TRUDNICE I DOKTORE

VERACITY test koristi sopstvenu, patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – target capture sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim dijelovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Baš te dijelove čitamo u prosjeku 400 puta, čak i do 10 puta više od ostalih testova. To je najveća dubina čitanja, koju ističemo kao najvažniju i najveću prednost.

knjiga 2

Primjer 1

Neko Vam da knjigu od oko 1.000 stranica i rok od 24 sata da je obavezno cijelu čitate i to koliko god puta želite i stignete u tom periodu. Nakon toga Vas pita šta se nalazi na stranicama npr. broj 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9,

knjiga

Primjer 2

Neko Vam da knjigu od 1.000 stranica, otkrije Vam da je jedini važan sadržaj samo onaj sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, i dobijete isti rok od 24 sata da, koliko god puta želite, čitate samo navedeni sadržaj.

zakljucak

Zaključak

Vjerovatnoća da ćete znati sadržaj, onaj koji je zaista jedino važan – odnosno sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, kod drugog primjera je očigledna. Odnosno, daleko je manja vjerovatnoća da ćete pogrješiti u analizi sadržaja na drugom primjeru, jer ste precizno i izuzetno mnogo puta analizirali i ponavljali jedine Vama važne dijelove. Baš tako radi VERACITY test. Čita samo dijelove hromozoma koji su Vama bitni, fokusirajući se na preciznost u regijama od značaja. Zato je VERACITY najpouzdaniji test.

Zašto je važna

DUBINA ČITANJA I PATENTIRANI ALGORITAM?

Dubina čitanja je broj puta tokom kojih se nukleotid u genomu čita u toku analize. VERACITY za razliku od ostalih testova pripada 3. generaciji koja analizira targetirane sekvence na hromozomima koji su suštinskog značaja. Ovom patentiranom metodom čitamo samo sumnjive regije i izbjegavamo regije sa kompleksom strukturom. Upravo te sumnjive regije čitamo u prosjeku i do 400x, što je 10 puta više od ostalih testova. Takva dubina čitanja unaprjeđuje statističku preciznost analiza i povećava senzitivnost i specifičnost VERACITY testa.

dubina_citanja_veracity
dubina_citanja_veracity_ostali

ANALIZIRAMO SAMO ONO

ŠTO JE MEDICINSKI OPRAVDANO

VERACITY analizira samo trizomije i aneuploidije koje su kompatibilne sa životom i nakon 10. nedjelje trudnoće. Za razliku od testova starije generacije koji rade analizu svih hromozoma sa manjom preciznošću, testovi nove generacije stavljaju fokus na onom što je zaista bitno (T21, T18 i T13, X i Y). Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, VERACITY čita samo regione koji su od kliničkog značaja. Analiza trizomija koje nisu kompatibilne sa životom, kod testova koji ih rade dovodi do visokog procenta lažno pozitivnih rezultata.

Mikrodelecije su hromozomske anomalije izazvane nedostatkom malih dijelova materijala hromozoma. Ona se najčešće javljaju u specifičnim dijelovima određenog hromozoma, a povezane su sa poznatim genetskim sindromima. Većina njih se pojavljuje sasvim slučajno, a veoma rijetko se prenose sa roditelja na djecu. Isto tako, mogu se javiti bez prethodnog pojavljivanja u porodici, kao i bez obzira na druge faktore rizika. Sve trudnice imaju jednak rizik za mikrodelecije, bez obzira na starost i ostale faktore. Mikrodelecije se ne mogu detektovati klasičnim skrining metodama ispitivanja krvi, čak ni standardnom amniocentezom, ali mogu biti vidljive na ultrazvuku – za razliku od polnih aneuploidija, koje se generalno ne mogu detektovati ni ultrazvučnim pregledom.

JEDINI TEST U CRNOJ GORI,

KOJI IMA MOGUĆNOST ANALIZE MIKRODELECIONIH
SINDROMA KOD BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Koje su prednosti

VERACITY testa?

BEZBJEDAN

vrši se uzorkovanjem venske krvi majke, ne postoji nikakav rizik po majku i bebu

TAČAN

preciznost u detekciji fetalne trizomije je preko 99,9%

BRZ

može se uraditi već od 10. nedjelje trudnoće, a rezultati stižu za 7 do 10 dana od prijema u laboratoriju

POUZDAN

validiran od strane tri međunarodne institucije, na stotinama uzoraka

Zašto da odaberem

VERACITY test?

 • Zato što je potpuno bezbjedan za trudnicu i bebu;
 • Zato što predstavlja test najnovije generacije;
 • Zato što je najprecizniji test u ponudi (preko 99,9% preciznosti);
 • Zato što imamo najmanji procenat lažno pozitivnih rezultata

Kome je namjenjen

VERACITY test?

 • Svim trudnicama koje žele sigurnu i bezbrižnu trudnoću.
 • Test je validiran (pogodan) za:
  *jednoplodne trudnoće;
  *blizanačke trudnoće;
  *trudnoće začete vantjelesnom oplodnjom.

Kome se test posebno

PREPORUČUJE?

 • Loš nalaz dabl i/ili tripl testa;
 • Opterećena porodična anamneza;
 • Trudnicama starijim od 35 godina;
 • Trudnice koje su začele vantjelesnom oplodnjom;
 • Trudnice sa ranijim spontanim pobačajima.

Kako da uradim

VERACITY test?

Test se može izvesti u najranijoj fazi trudnoće – već od 10. nedjelje

Konsultujte se sa Vašim ljekarom o tome da želite da uradite VERACITY test

Pozovite nas na broj telefona 069 083 000 kako bismo dogovorili uzimanje uzorka Vaše venske krvi

Uzorak krvi dajete u Vama najbližoj laboratoriji

Rezultati su Vam na raspolaganju u roku od 4 do 7 dana, od dana prijema uzorka u laboratoriju

Test se može izvesti u najranijoj fazi trudnoće – već od 10. nedjelje

Konsultujte se sa Vašim ljekarom o tome da želite da uradite VERACITY test

Pozovite nas na broj telefona 069 083 000 kako bismo dogovorili uzimanje uzorka Vaše venske krvi

Uzorak krvi dajete u Vama najbližoj laboratoriji

Rezultati su Vam na raspolaganju u roku od 4 do 7 dana, od dana prijema uzorka u laboratoriju

Najčešče

POSTAVLJANA PITANJA?

NIPT je skraćenica za neinvazivni prenatalni test, koji analizira DNK fetusa izolovan u majčinoj krvi sa ciljem identifikovanja genetskih sindroma, kao što su hromozomske trizomije i aneuploidije polnih hromozoma fetusa.

VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji precizno detektuje Daunov, Edvardsov i Patauov sindrom, tri najčešća fetalna genetska poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

VERACITY, takođe, daje mogućnost i saznanja pola deteta.

Neinvazivno prenatalno testiranje je važno, jer omogućava bezbjedan i precizan način testiranja mogućih genetskih poremećaja, od kojih je najčešći Daunov sinrom, kod bebe i to prije rođenja. Prije uvođenja ovog revolucionarnog testa, opcije za testiranje Daunovog sindroma su bile ili skrining metode poput ultrazvuka kombinovanog sa ostalim laboratorijskim testovima koja je imala nisku preciznost (približno 80-95%) ili prenatalna dijagnostika visoke preciznosti koja koristi invazivne metode (npr. amniocinteza ili uzorkovanje horionskih čupica (CVS)) sa 0.5% rizika od pobačaja. VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji ima značajno veću preciznost (>99%) bez rizika od pobačaja.

Daunov, Edvardsov i Patau sindrom su genetski poremećaji koje uzrokuje trizomija hromozoma. Daunov sindrom uzrokuje dodatna kopija 21-og hromozoma, dok Edvardsov i Patau sindrom uzrokuje dodatna kopija 18-og, odnosno 13-og hromozoma.Daunov sindrom karakterišu intelektualno oštećenje i kongenitalne anomalije. Daunov sindrom se javlja u približno 1 od 700 trudnoća, ali je češći u trudnoćama žena starijih od 35 godina.

Edvardsov i Patauov sindrom su manje učestali i javljaju se u 1 od 3000, odnosno 1 od 10000 trudnoća. Sindrome karakterišu teške kongenitalne anomalije i bebe sa ovim sindromima rijetko žive duže od jedne godine.

Pitajte Vašeg doktora o značaju primjene VERACITY testa u cilju detekcije ovih fetalnih trizomija.

Aneuploidije polnih hromozoma su genetske bolesti uzrokovane prisustvom ili odsustvom polnog hromozoma. Inače, 23. par hromozoma određuje pol individue. Žene imaju dva X hromozoma, a muškarci jedan X i jedan Y hromozom.

Postoje četiri velike aneuploidije polnih hromozoma:

 • Tarnerov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X hromozoma;
 • Trostruki X sindrom se karakteriše prisustvom tri X hromozoma;
 • Klinefelterov sindrom se karakteriše prisustvom dva X i jednog Y hromozoma;
 • Jakobsov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X i dva Y hromozoma.

Razgovarajte sa Vašim doktorom o primjeni VERACITY testa u cilju detekcije fetalnih hromozomskih aneuploidija.

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije sa neuporedivom preciznošću u odnosu na ostale testove. VERACITY test može biti urađen kod svih trudnoća sa jednim djetetom nakon 10. nedjelje trudnoće i trudnoća začetih putem in-vitro oplodnje (IVF).

Visoka preciznost VERACITY-ja je dokazana u nekoliko kliničkih validacionih studija. VERACITY je brz, rezultati su dostupni Vašem doktoru nekoliko dana nakon prijema uzorka u laboratoriju. VERACITY je bezbjedan test i za majku i za bebu, jer se obavlja jednostavnim vađenjem krvi.

VERACITY podrazumjeva vađenje krvi koje izvodi Vaš doktor ili drugo medicinsko osoblje. Uzorak krvi se šalje u našu laboratoriju i rezultati se prosljeđuju Vašem doktoru kroz nekoliko dana. Vaš doktor Vam saopštava VERACITY rezultate i obezbjeđuju savjetovanje.

VERAgene_premium_genetics

NAJOBUHVATNIJI PRENATALNI TEST
NA SVIJETU

Najčešće trizomije
+ test na 100 monogenetskih bolesti
još prije rođenja bebe

cena_VERAgene

Metode PRENATALNE DIJAGNOSTIKE?

Neinvazivnu prenatalnu dijagnostiku obuhvataju metode koje ne nose rizik ni za majku ni za plod.

Invazivne prenatalne metode predlažu se ženama kod kojih se nakon dobijenih anamnestičkih podataka i nakon neinvazivnog skrininga uoči naglašen rizik za hromozomopatije.

Neinvazivna

DIJAGNOSTIKA

ULTRAZVUK

je neinvazivna metoda prenatalne dijadnostike, a izuzetno je koristan za vizualizaciju fetusa i fetalnih organa. Lak je za korišćenje i trenutno daje rezultat koji je dokumentovan slikom.

Za detekciju hromozomskih anomalija veoma je važno mjerenje nuhalnog nabora ili tzv. nuhalne translucencije (NT) u periodu od 12. do 14. nedjelje gestacije. Takođe od značaja je prisustvo i dužina nosne kosti, položaj i stanje placente kao i srčana akcija kod ploda. Nuhalni nabor (NT) do 3 mm smatra se urednim nalazom.

DOUBLE TEST

je biohemijski test koji se izvodi iz krvi i uključuje analizu plazmatskog proteina A(PAPP-A) i slobodnog beta hCG(fhCG)  u periodu od 12. do 14. nedjelje gestacije. Biohemijsku analizu iz krvi poželjno je uraditi istog dana kada i ultrazvuk, ali se toleriše kašnjenje do 48h. Radi se o statističkoj procjeni vjerovatnoće rizika, gde se dobijeni parametri obrađuju i izdvaja se rizična grupa trudnica koja se šalje na dodatna ispitivanja. Parametri koje je potrebno uzeti u obzir jesu: tjelesna težina i starost trudnice, informacije o trudnoći (jednoplodna/bliznačka, prirodna/vantjelesna oplodnja) i štetne navike u trudnoći, kao na primjer konzumacija cigareta.

Uredan rezultat double/triple testa nije garancija da ne postoji neki od hromozomskih poremećaja, a takođe ni povećan rizik ne mora da znači obavezno prisustvo hromozomskog poremećaja. Smatra se da je stopa detekcije hromozomskih poremećaja mjerenjem nuhalnog nabora i dužine nosne kosti između 75 i 80% u zavisnosti od hromozomopatije. Zajedno sa dostupnim biohemijskim markerima povećava se stopa detekcije hromozomopatija na oko 85-95%. Ovo znači da uredan ultrazvučni nalaz i uredan nalaz biohemijskog double testa isključuje poremećaj nasljednog matarijala u oko 90% slučajeva, dok 10% rizika bračni par preuzima na sebe.

TRIPLE TEST

uključuje analizu alfafetoproteina (AFP), estriola i horiogonadotropina (HCG)  u periodu od 16. do 18. gestacione nedjelje.  Uzimajući u obzir ove parametre takođe se izračunava vjerovatnoća poremećaja kod fetusa. Triple testom moguće je detektovati Daunov sindrom u 69% slučajeva.

NEINVAZIVNI PRENATALNI TEST

NIPT je skraćenica za neinvazivni prenatalni test, koji analizira DNK fetusa izolovan u majčinoj krvi sa ciljem identifikovanja genetskih sindroma, kao što su hromozomske trizomije i aneuploidije polnih hromozoma fetusa.Za razliku od ostalih, konvencionalnih skrining metoda u trudnoći, NIPT nije statistički metod, nego precizan način detekcije traženih aneuploidija i trizomija. Veoma je važno da je pri analizi detektovano najmanje 4% bebine DNK u krvi majke, kako bi se rezultat smatrao relevantnim.Takođe, velika prednost neinvazivnih prenatalnih testova je to što se izvode već od 10. nedjelje trudnoće. Novina su testovi koji analiziraju dodatno čak 100 monogenskih bolesti, kao što je VERAgene

Invazivna

DIJAGNOSTIKA

BIOPSIJA HORIONSKIH ČUPICA (CVS)

Biopsija horionskih čupica je intervencija tokom koje se uzima uzorak horiona radi ispitivanja različitih stanja embriona. Ovakvim postupkom se tehnički veoma rano mogu dobiti resice horiona tj. trofoblasta,  jer posteljično i fetalno tkivo imaju isto porijeklo.

Predlaže se posle 10. nedjelje gestacije, optimalno 11-13. gestacione nedjelje.

U materijalu koji je dobijen biopsijom horiona moguće je analizirati hromozome (kariotipizacija ploda), odrediti specifične genske defekte i utvrditi poremećaj enzimske aktivnosti u porodicama za koje se zna da takvi defekti postoje. Uredan rezultat kariotipa ne garantuje izostanak nekih drugih poremećaja koji se ne mogu utvrditi ovom analizom.

Prije početka intervencije majka potpisuje pristanak i saglasnost o prihvatanju rizika i mogućih komplikacija.

Metoda se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, uvođenjem igle u tkivo trofoblasta. Put uvođenja igle može biti kroz trbuh (transabdominalni) i grlić materice (transcervikalni), a izbor pristupa zavisi od afiniteta i obuke izvođača, lokalizacije trofoblasta i starosti trudnoće.

biopsija_Transabominalni_put
biopsija_Transcervikalni_put

Intervencija nosi rizik od nastanka spontanog pobačaja 1-3%, koji je za oko 1% veći nego kod amniocenteze i direktno je zavisan od gestacijske starosti i iskustva operatera. Komplikacije mogu biti vezane za majku (vaginalno krvarenje, kontrakcije, spontani pobačaj, mozaicizam posteljice u 1%) i vezane za fetus (izostanak razvoja distalnih dijelova  ekstremiteta, mikrokrvarenje u amnionskoj tečnosti, stvaranje tačkastih adhezija).

AMNIOCENTEZA

Amniocenteza je metoda koja podrazumjeva uzimanje plodove vode za biohemijska i citogenetska ispitivanja.  To je najstariji dijagnostički postupak u antenatalnoj dijagnostici koji je uveden u kliničku praksu 1966. godine.

Optimalno vrijeme za amniocentezu je od 16-18. gestecione nedjelje, jer u tom periodu ima najviše amniocita-deskvamiranih fetalnih ćelija, materica je podobna za transabdominalni pristup i optimalna je količina amnionske tečnosti (oko 200-250ml). Najkasnije se može izvesti do 20. gestacione nedjelje.

Indikacije za izvođenje amniocenteze su: dijagnostika hromozomski uzrokovanih malformacija ploda, izolovane genske abnormalnosti, defekti koji su uslovljeni spoljašnjim faktorima (prenatalna ekspozicija rendgenskom zračenju, teratogenim lijekovima, infektivnim agensima).

Metoda se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, uvođenjem igle kroz trbuh (transabdominalno). Tom prilikom uzima se oko 10-20ml plodove vode, izbjegavajući ulazak u posteljično tkivo i mjesto insercije pupčanika. Uvijek se bira intrauterini prostor sa najvećom količinom plodove vode, po pravilu, što dalje od glave ploda. Veoma su važni striktni uslovi asepse kako bi se spriječio eventualni nastanak infekcije.

Amniocenteza

Rizik od nastanka pobačaja je 0,5-1%, 2,5% kod blizanačkih trudnoća. Komplikacije intervencije mogu biti vezane za majku( oticanje plodove vode i nastanak oligohidramniona, Rh senzibilizacija, infekcije, vaginalno krvarenje, kontrakcije) i vezane za fetus (prijevremeni porođaj, oštećenje fetusa usljed defekta amnionske membrane, oštećenja nastala nakon oticanja plodove vode.

KORDOCENTEZA

Metoda podrazumjeva  punkciju umbilikalnih krvnih sudova kroz trbuh (transabdominalno) pod kontrolom ultrazvuka pri čemu se dobija fetalna krv.

Optimalno vrijeme za izvođenje kordocenteze je od 20-22 gestacione nedjelje.

Najčešće indikacije za kordocentezu obuhvataju ispitivanje abnormalnog kariotipa ploda poslije amniocenteze ili biopsije horiona. Druge indikacije mogu biti: Rh izoimunizacija, kongenitalne infekcije ploda, nasljedne hematološke bolesti, stanja imunodeficijencije, ispitivanje acido-baznog statusa.

Metoda se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, uvođenjem igle kroz trbuh i uzima se 1-5 ml fetalne krvi u zavisnosti od vrste ispitivanja.

biopsija_Kordocenteza